koszyk/kasa
Koszyk pusty

E-mail

Hasło
Zapomniałeś hasła?

apteczki24034 36 64 003

794 111 795

034 36 64 003

info@apteczki24.pl
Ekspert radzi


1. Zasady doboru i rozmieszczenia gaśnic - jakie gaśnice kupić, ile szt. jak rozmieścić ?

2. Przeglądy i czynności konserwacyjne gaśnic - co jaki okres czasu ?

3. Zasady używania podręcznego sprzętu gaśniczego - jak poprawnie używać gaśnic ?

4. Instalacja hydrantowa - jakie budynki powinny zostać wyposażone w hydranty ?

5. Przeglądy i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.

6. Jakie budynki powinny być wyposażone w oddymianie?

7. Wyposażenie w apteczki

8. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego - dla jakich budynków powinna być opracowana, do kogo należy obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ? 1. Zasady doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego

Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach, które mogą wystąpić w pomiesz­czeniach, a mianowicie:

 • Apożary materiałów stałych, których normalne spalanie zachodzi tworzenie się żarzących węgli,

 • Bpożary cieczy i ciał stałych topiących się,

 • Cpożary gazów,

 • Dpożary metali,

 • Fpożary tłuszczów i oleju w urządzeniach kuchennych.

Co najmniej jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg ( 3 dm3) powinna przypadać:

na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, (z wyjątkiem mieszkalnych), w strefach produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub w których występują pomieszczenia zagrożone wybuchem,

na każde 300 m2 powierzchni w  strefach pożarowych chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi, z wyjątkiem stref zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynków mieszkalnych).

Przy rozmieszczeniu gaśnic należy stosować się do poniższych zasad:

 • Sprzęt powinien znajdować się w miejscach dostępnych i widocznych, np. na korytarzach, przy wejściach do budynku i pomieszczeń, na klatkach schodowych,

 • W obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają,

 • Miejsce umieszczenia gaśnicy powinno być oznakowane zgodnie z Polską Normą

 • Do gaśnic powinien być dostęp o szerokości, co najmniej 1metra,

 • Sprzętu nie należy umieszczać w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła i uszkodzenia mechaniczne,

 • Długość dojścia do gaśnicy z każdego miejsca, w którym w budynku może przebywać człowiek nie powinna przekraczać 30 metrów.

 

Za spełnienie powyższych wymagań odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu (art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 2a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).2. Przeglądy i czynności konserwacyjne podręcznego sprzętu gaśniczego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z właściwymi Polskimi Normami, z odnośną dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Niezależnie od obowiązujących okresowych przeglądów, poddaniu czynnościom konserwacyjnym wymagają też gaśnice wyposażone w manometr, w przypadku gdy jego strzałka znajduje się poniżej zaznaczonego na zielono obszaru skali oraz gaśnice, które były w jakikolwiek sposób uruchamiane. Konserwacji należy też poddać gaśnice, w których zerwano plomby umieszczane przez producenta lub konserwatora na dźwigni uruchamiającej, na zaworze butli lub na zaworze bezpieczeństwa, gaśnice, które mają ślady uszkodzenia mechanicznego (przecięty wąż, ogniska korozji) oraz nie posiadają czytelnej kontrolki z terminem ważności badań.

Wszystkie czynności konserwacyjne powinny być potwierdzone indywidualną cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę (najczęściej to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i datą ważności przeglądu).

Dodatkowo raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 (gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli. Konserwatorzy w ramach prowadzonych czynności kontrolują datę produkcji uwzględniając datę następnego badania.3. Zasady używania podręcznego sprzętu gaśniczego

 

Gaśnice proszkowe; X – (stałociśnieniowe z manometrem)

 • Zdjąć z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.

 • Wyciągnąć zabezpieczenie (zawleczkę).

 • Skierować dyszę węża na źródło ognia i nacisnąć dźwignię zaworu.

 • Rozpocząć gaszenie.

 

 

Gaśnice proszkowe; Z – (zmiennociśnieniowe bez manometru)

 • Zdjąć z wieszaka i zbliżyć się do źródła ognia.

 • Wyrwać zawleczkę.

 • Nacisnąć zbijak, przebijając nabój i zwolnić nacisk.

 • Odczekać 5 s.

 • Nacisnąć dźwignię węża, a jego wylot skierować na źródło ognia.

 • Rozpocząć gaszenie.

 

Uwaga !

 • Gaśnice te mają budowę syfonową nie mogą być używane do góry dnem.

 • Przy gaszeniu urządzeń elektrycznych o napięciu do 1000V zachować odstęp minimum 1 m.

 • Po każdorazowym użyciu należy ponownie napełnić gaśnicę.

 • Gasić zgodnie z kierunkiem wiatru.

 

 

Gaśnice śniegowe – butla stalowa wypełniona dwutlenkiem węgla w stanie ciekłym.

 • W celu uruchomienia gaśnicy należy chwycić gaśnicę stojącą na podłodze lub zdjąć ją z wieszaka.

 • Zerwać plombę.

 • Zbliżyć się na bezpieczną odległość do ognia.

 • Chwycić dyszę za rękojeść i skierować rurę skośnie w dół na ogień (w przypadku, gdy pali się powierzchnia pionowa gasić od dołu do góry).

 • Podczas gaszenia nie należy przerywać działania gaśnicy przez zakręcanie zaworu, gdyż może to spowodować zestanie się dwutlenku węgla w dyszy wylotowej i unieruchomić gaśnicę.

 

 

Uwaga !

 • Zabrania się używania gaśnicy śniegowej do gaszenia odzieży palącej się na ludziach.

 • Należy unikać styczności z rozprężonym dwutlenkiem węgla ze względu na niska temperaturę.

 4. Instalacja hydrantowa

 

W hydranty z wężem półsztywnym DN 25 powinny być wyposażone strefy pożarowe zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 

 1. Na każdej kondygnacji w budynkach o wysokości do 25 metrów, w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 200 m2 zawierających pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50-u osób, dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się lub w strefach zamieszkania zbiorowego.

 2. W strefach pożarowych użyteczności publicznej nie przeznaczonych przede wszystkim dla osób ograniczonej zdolności poruszania się i nie zwierających pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania 50-u osób o powierzchni ponad 1000 m2, w budynku o wysokości do 12 metrów.

 3. Na każdej kondygnacji budynkach o wysokości ponad 25 metrów, z wyjątkiem stref pożarowych wyłącznie mieszkalnych,

 

 

5. Przeglądy i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

 

Co najmniej raz na rok należy przeprowadzić:

 • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne hydrantów i zaworów hyrantowych.

 • badanie wydajności hydrantu, podczas którego sprawdza się ciśnienie na zaworze hydrantowym, które nie może być niższe niż 0,2 MPa i wydajność na pyszczku prądownicy.

 •  Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych raz na pięć lat poddawać próbie ciśnieniowej, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

 

 

6. Jakie budynki powinny być wyposażone w oddymianie?

 

 1. W urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu zamontowane na klatkach schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami, powinny być wyposażone budynki:

 

 • o wysokości do 12 metrów zawierające strefę pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, czyli przeznaczoną przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • o wysokości ponad 12 m do 25 metrów z wyjątkiem należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, czyli budynków mieszkalnych,

 • o wysokości do 25 metrów nad poziom terenu zawierające strefą pożarową produkcyjno-magazynową o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2,

 

 2. W urządzenia zapobiegające zadymieniu zamontowane na klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpożarowych powinny być wyposażone budynki:

 • O wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, czyli przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • O wysokości ponad 55 metrów w strefach pożarowych wyjątkiem zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, czyli mieszkalnych,

 • W urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu zamontowane na klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpożarowych powinny być wyposażone budynki:

 • O wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach pożarowych z wyjątkiem mieszkalnych i przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • O wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach pożarowych produkcyjno-magazynowych,

 • O wysokości ponad 55 metrów w strefach mieszkalnych.

 

 

7. Wyposażenie w apteczki

 

Według Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności powinien zapewnić:

 1. punkty pierwszej pomocy wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielenia pierwszej pomocy w oddziałach, w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenie wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych,

 2. apteczki w poszczególnych wydziałach zakładu pracy.

 

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem, z uwzględnieniem występujących zagrożeń.

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być umieszczone instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

 

 

8. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagane są dla obiektów pełniących funkcję użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjną, magazynową oraz inwentarskich. Warunkiem jest by kubatura brutto budynków lub jego części stanowiącej strefę pożarową była większa niż 1000 m3 (1500m3 dla budynku inwentarskiego), a dla obiektu innego niż budynek powierzchnia strefy przekraczała 1000 m2.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu.

 

 

Warto wiedzieć

Skuteczność gaśnicza

 Jednym znajważniejszych czynników decydujących o możliwości ugaszenia pożaru zużyciem gaśnicy jest jej skuteczność gaśnicza. Na etykiecie każdejgaśnicy można znaleźć informację o grupach pożarowych, które możnagasić przy jej użyciu. Dodatkowo dla grup pożarów A i B określa sięwielkość pożaru testowego np. 8A 113B, jaki powinien być ugaszony przyużyciu gaśnicy. Wymagania i przebieg testów dla poszczególnych pożarówtestowych grupy A i B określa Polska Norma PN-EN 3-1. Badania takieprzeprowadzają uprawnione do tego instytuty. Pozytywny wynik testówjest jednym z warunków otrzymania certyfikatu dopuszczającego danągaśnicę do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Testy teprzeprowadzane są z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa,dlatego stanowczo odradzamy wykonywanie podobnych prób we własnymzakresie. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczącesposobów określania skuteczności gaśniczej w oparciu o normę PN-EN 3-1:

Pożary testowe grupy A

Właściwości
Pożary testowe grupy A wykonywane są z użyciem beleczek drewnianychułożonych w stos na metalowym wsporniku o wysokości 560 mm, szerokości500 mm oraz długości równej długości pożaru testowego. Pożary testowe owielkości wiekszej niż 27A powinny być zbudowane z zastosowaniempożarów testowych mniejszej wielkości (np. 34A = 21A+13A, 43A =8A+27A+8A) Beleczki wykonane są z drewna sosnowego o zawartości masowejwilgoci od 10 % do 15 %; beleczki są pocięte i mają przekrój poprzecznyw kształcie kwadratu o boku 39 mm. Beleczki układa się w 14 warstwachna ramie wspornika metalowego, jak pokazano na rysunkach B.1 i B.2(linki?). Beleczki leżące wszerz mają stałą długość 500 mm. Beleczkileżące wzdłuż mają długość odpowiadającą wielkości pożaru testowego,jak podano w tablicy B.2 Nie dopuszcza się pożarów testowych powyżejwielkości 55A. Każdy pożar testowy jest oznaczony liczbą i następującąpo niej literą A Liczba w oznaczeniu określa: - długość pożarutestowego w decymetrach, tzn. długość beleczek drewnianych ułozonychwzdłuż pożaru testowego; - liczbę beleczek o długości 500 mm, w każdejwarstwie ułożonej wszerz pożaru testowego. Tablica B.2

Wykonanie
Pożar testowy powinien być umiejscowiony w pomieszczeniu i chronionyprzed przeciągami. Pomieszczenie badawcze nie powinno utrudniaćnaturalnego rozwoju pożaru i jego skutecznego gaszenia. Taca zapalającapowinna mieć szerokość 600 mm i głębokość 100 mm. Długość tacy powinnabyć o 100 mm większa niż długość pożaru testowego. Tacę zapalającąumieszcza się centralnie pod stosem tworzącym pożar testowy. Do tacynależy wlać wodę, do wysokości 30 mm. Następnie wlać heptan w ilościzapewniającej uzyskanie czasu palenia 2 min 30 s. Należy zapalićheptan. Po 2 min palenia usunąwa się tacę spod stosu. Następnie należypozwolić, aby stos palił się przez dalsze 6 min, zapewniając łącznyczas wstępnego palenia równy 8 min, po którym pożar testowy jestrozwiniety i może być rozpoczęte gaszenie. Osoba wykonująca badaniepowinna uruchomić gaśnicę i skierować strumień na pożar testowy,poruszając się wokół niego według własnego uznania, w celu osiągnięciajak najlepszego wyniku. Całkowitą zawartość gaśnicy należy wyładowaćstrumieniem ciągłym albo przerywanym. Maksymalny czas gaszenia niepowinien być większy niż 5 min - dla pożarów testowych o wielkości do21A włącznie, i nie większy niż 7 min dla większych pożarów. W obydwuprzypadkach pożar należy obserwować jeszcze przez 3 min od tegomomentu. Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli wszystkiepłomienie zostaną ugaszone i nie pojawią się ponownie podczas3-minutowej obser- wacji.

Pożary testowe grupy B

Właściwości
Pożary testowe grupy B wykonane są z użyciem cylindrycznych tac zblachy stalowej spawalnej, o wymiarach podanych w tablicy B.3. Niedopuszcza się pożarów testowych większych niż 233B. Pożary testowe sąoznaczone liczbą i następującą po niej literą B, przy czym liczbaoznacza objętość cieczy w tacy, w litrach. Tac używa się stosującpoduszkę wodną, z następującą proporcją: 1/3 wody i 2/3 paliwa.

Wykonanie
Prędkość wiatru nie powinna być większa niż 3 m/s. Jako paliwo dopożarów testowych grupy B stosuje się węglowodór alifatyczny, zwanyheptanem technicznym. Gaszenie powinno być rozpoczęte w ciągu 10 s odzakończenia okresu swobodnego palenia, trwającego pełne 60 s.

Pożary testowe grupy C

Jeżeli gaśnica przeszła pozytywnie testy grupy B, Przyjmuje się, że gasi również pożary grupy C.

Created by Asani.pl Copyright © Apteczki24.pl